Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Nivedo, inzake Elektrotechnische en Montage werkzaamheden. Deze zijn gedeponeerd in het register van de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 39078031.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. de ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat inzake het verrichten van werkzaamheden veelal met betrekking tot de koop van een keuken of badkamer en sanitaire artikelen, dan wel onderdelen daarvan;
 3. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;

–     zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

–     consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

 1. aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen aan de afnemer;
 2. oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk;
 3. Werkzaamheden als in lid 1 bedoeld kunnen zijn:
 4. installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen, alsmede het aanbrengen van aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de keuken;
 5. monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de keuken dan wel onderdelen daarvan;
 6. aansluiten: het aansluiten van leidingen/bedradingen op reeds aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
 7. overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het zetten van tegels.
 8. Werkzaamheden als in lid 1a bedoeld kunnen zijn ten aanzien van badkamers en sanitaire artikelen:
 9. installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten benodigd voor het juist aanbrengen van de badkamer en/of sanitaire artikelen alsmede het aanbrengen van de goederen zelf;
 10. overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels.

ARTIKEL 2 – DE GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die afnemers met Nivedo aangaan.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE

 1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 2. In de offerte zal uitdrukkelijk worden opgenomen, op hoofdonderdelen, een omschrijving van de te leveren goederen en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs en de termijn waarbinnen de aflevering en/of oplevering zal plaatsvinden (=levertijd).
 3. De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom, richtprijs, regie:

–     ingeval van een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen, waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;

–     ingeval van richtprijs doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;

–     in het geval van regie, doet de ondernemer nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (uurtarief, eenheidsprijzen van benodigde materialen).

 1. De offerte vermeldt de betalingscondities. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: metsel-, stukadoors-, schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, voorts het vlak en schoonmaken van muren en vloeren.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. Totstandkoming. De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden aan een keuken of badkamer en sanitaire artikelen dan wel onderdelen daarvan komt tot stand door acceptatie van een daartoe verstrekt aanbod. Indien de acceptatie mondeling geschiedt, bevestigt de ondernemer de opdracht schriftelijk, onder vermelding van datum.
 2. Prijswijziging.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de af- of oplevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 4. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van 3 maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 15, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van 3 maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
 5. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.
 6. Eigendomsvoorbehoud. De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
 7. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheden voor het nakomen van de betalingsverplichting van de afnemer te vorderen.
 8. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers. De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, e.d.

ARTIKEL 5 – DE LEVERTIJD

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke termijn met een maximum van 6 weken. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 4. Schade door overschrijding levertijd
 5. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.
 6. Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 7. Indien levering op afroep (mededeling van de afnemer dat geleverd kan worden) wordt overeengekomen, geldt vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken (vaste of vermoedelijke) termijn. Indien geen termijn mocht zijn overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 12 weken, in gaande vanaf de afroep.

 

ARTIKEL 6 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN

Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, is de ondernemer gerechtigd om betaling van de tweede termijn van de overeengekomen prijs te eisen. Tevens is hij gerechtigd aan de afnemer de opslagkosten in rekening te brengen; deze kosten bedragen 1 % van de overeengekomen prijs van de goederen per maand. De ondernemer zal de afnemer een omschrijving zenden van de in opslag genomen goederen.

ARTIKEL 7 – DE GARANTIE

 1. De uitvoering van de overeenkomst moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging.
 2. Deze garantieregeling geldt onverminderd het recht van de afnemer om de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, indien aan de wettelijke vereisten daartoe is voldaan.
 3. Daarnaast heeft de afnemer garantie voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

a     voor geleverde goederen en verrichte werkzaamheden gedurende 2 jaar na factuurdatum. De kosten van reparatie respectievelijk vervanging met inbegrip van vrachtkosten komen volledig voor rekening van de ondernemer;

 1. in afwijking van het voorgaande, onder lid 3a, geldt, voor zover het de vervanging van apparaten betreft, de volgende regeling: indien een apparaat redelijkerwijs niet meer te repareren is, daarbij mede gelet op de ouderdom van het apparaat in relatie tot de kosten van reparatie, en deze derhalve vervangen moet worden dan wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem;
  tot 1 jaar na de datum van af/oplevering: de kosten van vervanging van het apparaat, met inbegrip van vrachtkosten, geheel voor rekening van de ondernemer;
  in het tweede jaar na de datum van af/oplevering: de kosten van vervanging van het apparaat, met inbegrip van vrachtkosten, voor 50% voor rekening van de ondernemer en voor 50% van de afnemer.
 2. De ondernemer kan met ingang van het tweede jaar na factuurdatum voorrijkosten in rekening brengen. Deze bedragen € 58,50 incl. 21% BTW per garantiegeval.
 3. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van het in lid 3 vermelde systeem.
 4. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer, zal deze garantie ook gelden voor de afnemer en, indien mogelijk, in de offerte en/of opdracht worden vermeld.
 5. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of van het uitgevoerde werk, rekening houdend met eventuele instructies van de ondernemer en/of fabrikant, zowel wat betreft het geheel als ook voor de afzonderlijke componenten.
 6. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
 7. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 8. De garantieregeling is alleen van toepassing wanneer de consument het factuurbedrag volledig heeft betaald, behoudens het recht van opschorting.

 

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat onverlet het bepaalde omtrent de kortere termijn in artikel 12.
 3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
 4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de vloer/wand en de ondernemer deze niet heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen. De ondernemer is verplicht om het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer tijdig voor de af/oplevering erop dat de afnemer op straffe van vergoeding van schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:

–     de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;

–     de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;

 • de ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 • afnemer is voorts gehouden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om mogelijke schades te voorkomen. Bijvoorbeeld het afdekken van vloeren en wanden;

–     in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;

–     het pand, waarin gewerkt moet worden, glasdicht is;

 • de wanden te lood en de hoeken haaks zijn;
 • de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in door de afnemer beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt;
 • de installatiepunten, de leidingen en de lozingen aanwezig zijn conform de tekening van de leverancier;

–     de afvoer van de riolering en de eventuele afvoer van de afzuigkap in orde zijn;

 • overigens aan alle bouwkundige voorschriften die invloed hebben op de plaatsing van de keuken of badkamer en sanitaire artikelen dan wel onderdelen daarvan is voldaan;
 • de vloeren/wanden vlak zijn.
 1. De ondernemer stelt de consument er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van een takel, een lift of een kraan is voor rekening en risico van degene die verantwoordelijk is voor dat gebruik, voor zover de schade hem kan worden toegerekend.
 2. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – DE BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie:
 2. 30 % van de overeengekomen prijs bij het geven van de opdracht als aanbetaling, te voldoen binnen 5 werkdagen na opdracht;
 3. 70 % van de overeengekomen prijs bij aflevering van de goederen; indien deze aflevering op verzoek van de afnemer wordt uitgesteld en de goederen zijn in het bezit van de leverancier, dan dient deze betaling op de overeengekomen leverdatum plaats te vinden;
 4. 70 % van de overeengekomen prijs bij oplevering.
 5. In geval een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
 6. Wanneer de factuur na 14 respectievelijk 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
 7. Onverminderd het bepaalde in lid 3 stuurt de ondernemer aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen.
 8. De ondernemer is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere in gebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
 9. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15 % van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 50,50 voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.

ARTIKEL 11 – DE OPSCHORTING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING

 1. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

 

ARTIKEL 12 – VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

 1. In de opdracht en/of overeengekomen prijs is het vervoer van de gekochte artikelen inbegrepen. De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies tot op het moment van aflevering van de goederen ten huize van de afnemer. Worden de goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden zorg te dragen voor een genoegzame verzekering.
 2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

 

ARTIKEL 13 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDER WERK

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk of minder werk zal naar billijkheid verrekend worden. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn begrepen en door de afnemer worden verlangd.

ARTIKEL 14 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

 1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet uitvoerbaar is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst, die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de ondernemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
 3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 4. De ondernemer zal de afnemer een schriftelijke opgave verstrekken van de financiële consequenties van de mogelijkheden. De afnemer dient daarna zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de opgave zijn beslissing aan de ondernemer mede te delen.
 5. In geval van overmacht zullen partijen elkaar nog gedurende redelijke termijn na de overeengekomen datum van levering gelegenheid moeten geven hun verplichtingen na te komen, tenzij dit voor de wederpartij niet aanvaardbaar is. Na genoemde termijn kan de overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij ontbonden worden verklaard.

ARTIKEL 15 – ANNULERING

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
 2. Indien op het moment van annulering de goederen reeds door de ondernemer onherroepelijk (dat wil zeggen dat de ondernemer van zijn leverancier de orderbevestiging heeft ontvangen) zijn besteld, is de afnemer een schadevergoeding verschuldigd van 50 % van hetgeen hij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
 3. Indien de overeenkomst alleen betrekking heeft op het monteren en/of installeren, is de afnemer de in lid 1 bedoelde schadevergoeding van 30 % pas verschuldigd indien hij binnen 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden annuleert.
 4. De in de bovenstaande leden genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 16 – DE GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen een consument en een ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 2. Wanneer de ondernemer een geschil behandeld wil zien, stelt hij de consument schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de bevoegde rechter in Nederland. De ondernemer kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter, als de consument niet binnen 5 weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil. De ondernemer kan in het geval de consument het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van 5 weken heeft geantwoord, het geschil binnen 2 maanden alsnog aanhangig maken bij de bevoegde rechter.

ARTIKEL 17 – NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Call Now Button